Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Bedre Home

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  Bedre Home / AkademickiInkubatory Przedsiębiorczości  z siedzibą  w  Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.bedrehome.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Bedre Home / AkademickiInkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w  Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Sprzedawca: Sklep internetowy Bedre Home / AkademickiInkubatory Przedsiębiorczości  [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.bedrehome.com  z siedzibą w  Warszawie (00-672), ul. Pięknej 68, NIP: 5242495143, REGON: 015690013, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ......; e-mail:info@bedrehome.com

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

Bedre Home
ul. Wałbrzyska 
50-301 Wrocław

1.3. Zakup towaru w Sklepie bezpośrednio przez stronę www.bedrehome.com jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Klienta (założeniu konta). W celu założenia konta należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając żądane tam dane m.in.: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, PESEL (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych). W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta. Zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.4. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę handlową w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.5 Cennik umieszczony na stronie internetowej (m.in. z uwagi na możliwość wystąpienia awarii systemu, z uwagi na możliwość zmiany ceny przez producentów, importerów) ma charakter informacyjny - w celu potwierdzenia aktualnych cen należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep.
W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę www.bedrehome.com, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku. 
Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ( przy czym za moment otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się moment w którym Kupujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią, zgodnie z regułami określonym w kodeksie cywilnym). Brak informacji w tym zakresie traktuje się jako akceptację ceny podanej przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak być podstawą do dochodzenia roszczeń wobec Sklepu. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze Sklepem.

1.7. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie przedsiębiorcy (podmioty indywidualne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkami prawa handlowego) Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.8. Zapłata ceny za produkt następuje przed wydaniem produktu Klientowi. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady płatności.

1.9. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.10. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.bedrehome.com, jak również w każdy inny sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje zakomunikowany.

2.2. Podane ceny na stronie internetowej Sklepu nie obejmują kosztów wysyłki towarów, kosztów wniesienia towarów i kosztów dodatkowych powstałych przy realizacji zamówienia.

2.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony www.bedrehome.com lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku (w łącznie) Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 24 godzin. W przypadku zamówień złożonych w piątek i w weekend Sklep potwierdzania otrzymanie zamówienia do poniedziałku.

2.3.1.W stosunkach między przedsiębiorcami nie stosuje się przepisów art. 661 KC

2.3.2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na towar Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.bedrehome.com Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Zaliczka powinna być wpłacona do 5 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep – w przypadku braku wpłaty zaliczki zamówienie jest anulowane przez Sklep. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu w sposób indywidualny.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Zaliczka powinna być wpłacona do 5 dni od potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep – w przypadku braku wpłaty zaliczki zamówienie jest anulowane przez Sklep. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie:

3.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na koncie Bedre Home ( zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin dostawy zostanie podany Klientowi przez Bedre Home po otrzymaniu przelewu.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8% zamówienia bądź prawo do przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.2. Towary niedostępne na magazynie:

3.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na koncie spółki Bedre Home ( zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8 % zamówienia bądź ma prawo przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.3. Dostawa
Dzień wysyłki/wydania towaru z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysyłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Możliwy jest również odbiór własny Klienta. W momencie wydania przez Sklep towaru firmie kurierskiej, zewnętrznej firmie transportowej, bezpośrednio Klientowi ( odbiór własny) na Klienta przechodzi ryzyku utraty czy uszkodzenia towaru.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

4.2. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient.

4.3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4.4. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem.

4.5. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta. W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi.

§ 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

 93114010100000515853001264

ul.Piękna 68

00-672 Warszawa 

§6. Zasady sprawdzania towaru

6.1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sklepu w przypadku niedokonania aktów staranności, jak również nie ma prawa kierowania wobec Sklepu żadnych roszczeń w przypadku niezachowania wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6.1.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem.

6.2. Reklamację towaru, w ramach przysługującej rękojmi, należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej.

6.2.1.Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: info@bedrehome.com

6.3. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał faktury wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w dziale Regulamin.

6.3.1. Dostarczenie towaru do magazynu Sklepu gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta, o ile strony nie postanowią inaczej. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep udzieli Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie]. Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego nie zachowanie przez Sklep nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

6.3.2. Podstawą do zareklamowania towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku reklamowania towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacyjny.

6.4. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6.5. Klient reklamując towar i dostarczając go w tym celu do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry typu PONY, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze typu PONY, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych w Warszawie, ul. Pięknej 68NIP: 5242495143, REGON: 015690013, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj.Bedre Home z siedzibą we Warszawie (00-672), ul. Pięknej 68NIP: 5242495143,REGON: 015690013, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,
- w celach marketingowych oraz
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1.W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2015

9.2.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.bedrehome.com

9.3.Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.bedrehome.com

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl